Obecnie na stronie jest: 2371 osób on-line
Links Recruitment - Linking. Your Business Needs

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Artykuł 1. DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
Bartosz Zakrzewski
Bartosz Zakrzewski z siedzibą pod adresem
1 Chaucer Avenue
TW4 6NA
London
EKUPUJ.CO.UK
Prowadzona przez Bartosz Zakrzewski w języku polskim platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której organizowane są Transakcje oraz świadczone inne usługi związane z Transakcjami, utrzymywana przez Bartosz Zakrzewski w domenie ekupuj.co.uk, dostępna również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Bartosz Zakrzewski.
TOWAR
Rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Transakcji, zgodnie z Regulaminem.
UŻYTKOWNIK
Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Bartosz Zakrzewski w ramach ekupuj.co.uk na zasadach określonych w Regulaminie.
SPRZEDAJĄCY
Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary w ramach ekupuj.co.uk niezależnie od rodzaju Transakcji.
LICYTANT
Użytkownik, który złożył ofertę kupna Towaru w ramach licytacji w trakcie Transakcji licytacyjnej.
KUPUJĄCY
Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub kupujący Towary w ramach ekupuj.co.uk niezależnie od rodzaju Transakcji
TRANSAKCJE
Procedury zawierania umów sprzedaży Towarów określone w Art. 3. Regulaminu: "Rodzaje Transakcji" .
KONTO
Prowadzone dla Użytkownika przez Bartosz Zakrzewski pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach ekupuj.co.uk.
REJESTRACJA
Procedura zakładania Konta.
REGULAMIN
Niniejszy Regulamin ekupuj.co.uk.
 

Artykuł 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W EKUPUJ.CO.UK
2.1.
Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2.2.
Konto zwykłe
Osoby fizyczne w ramach ekupuj.co.uk w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie:
- swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (hrabstwa), adresu
e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w ekupuj.co.uk (login) oraz hasła
2.3.
Konto Firmowe
Firma w ramach ekupuj.co.uk w celu Rejestracji, powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie:
- nazwa firmy, company nr, adresu firmy wraz z nazwą kraju i regionu (hrabstwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego.
2.4.
Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Bartosz Zakrzewski, której przedmiotem są usługi świadczone przez Bartosz Zakrzewski w ramach ekupuj.co.uk, na warunkach określonych w Regulaminie.
2.5.
W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 2.4., Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach ekupuj.co.uk, w szczególności: złożył ofertę w trakcie licytacji, skorzystał z opcji Kup Teraz bądź wystawił Towar.
2.6.
ekupuj.co.uk może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z ekupuj.co.uk przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w art. 2.2. i 2.3..
2.7.
W wyniku prawidłowej Rejestracji ekupuj.co.uk, tworzy konto dla Użytkownika. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w ekupuj.co.uk loginu i hasła (logowanie). Rolę loginu Użytkownika, który dokonał Rejestracji może pełnić podany przez niego adres e-mail.
2.8.
Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie ekupuj.co.uk. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w art. 2.2. i 2.3., w trakcie korzystania z usług ekupuj.co.uk, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Po dokonaniu Rejestracji, Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu). Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.
2.9
Użytkownik w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez ekupuj.co.uk musi dokonać Rejestracji i aktywacji Konta poprzez sposób udostępniony przez ekupuj.co.uk:
Link aktywacji Konta - Użytkownik po wypełnieniu formularza rejestracji na stronie ekupuj.co.uk, otrzymuje link aktywacyjny który zostaje przesłany na podany w formularzu rejestracji adres
email, wysłany pocztą przez Bartosz Zakrzewski.
Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w serwisie ekupuj.co.uk
a.
uczestniczenie w licytacji w ramach jednej Transakcji przy użyciu jednego Konta,
Zabronione jest:
a.
składanie ofert we własnych Transakcjach, Transakcjach osób bliskich bądź osób wspólnie zamieszkujących albo w Transakcjach innych osób, z którymi składający ofertę pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na wynik Transakcji w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami,
b.
używanie Kont do nieuczciwego zawyżania kwot oferowanych w licytacji.
c.
Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków:
e. udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu,
2.13
Użytkownik, który udostępnił Konto na zasadach określonych powyżej ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach ekupuj.co.uk.
Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że Konta Firmowe mogą przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.
2.14.
Bartosz Zakrzewski zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez ekupuj.co.uk w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Bartosz Zakrzewski może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.
2.15.
Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników ekupuj.co.uk.

 

II. TRANSAKCJE


Artykuł 3. RODZAJE TRANSAKCJI
3.1.
Bartosz Zakrzewski, jako operator ekupuj.co.uk, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Bartosz Zakrzewski nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tego Towaru.
3.2.
W ramach ekupuj.co.uk można przeprowadzić następujące rodzaje Transakcji:
a.
Transakcja licytacyjna, w ramach której Sprzedający poprzez wystawienie Towaru zaprasza do składania ofert celem zawarcia umowy z Użytkownikiem, który zaoferował najwyższą cenę (licytacja); Transakcja ta może być zarówno jednoprzedmiotowa, jak i wieloprzedmiotowa,
b.
Transakcja licytacyjna dodatkowo z opcją Kup Teraz, w ramach której odbywa się licytacja, w której Kupujący poprzez wybranie opcji Kup Teraz ma możliwość natychmiastowego nabycia wystawionego Towaru za stałą, z góry określoną przez Sprzedającego cenę; Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz do momentu złożenia przez Licytanta pierwszej oferty; Transakcja ta może być wyłącznie jednoprzedmiotowa. W przypadku ustalenia przez Sprzedającego ceny minimalnej na zasadach określonych w art. 3.4. Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz do momentu złożenia przez Licytanta oferty równej cenie minimalnej ustalonej przez Sprzedającego,
c.
Transakcja wyłącznie z opcją Kup Teraz, w ramach której Sprzedający wystawia Towar oferując jego sprzedaż po stałej, określonej z góry cenie; Transakcja ta może być zarówno jednoprzedmiotowa, jak i wieloprzedmiotowa,
d.
Transakcja specjalna, która oznacza Transakcję wystawioną wyłącznie przez lub podmiot Bartosz Zakrzewski upoważniony do wystawienia Transakcji specjalnej na podstawie umowy z Bartosz Zakrzewski, w ramach przeprowadzenia np. akcji dobroczynnej,
3.3.
Transakcję jednoprzedmiotową przeprowadza się w celu zawarcia tylko jednej umowy sprzedaży, natomiast w wyniku Transakcji wieloprzedmiotowej możliwe jest zawarcie większej liczby umów.
3.4.
W Transakcjach licytacyjnych Sprzedający może ustalić cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać wystawiony Towar. Wysokość ceny minimalnej nie jest jawna dla Użytkowników do momentu zaoferowania przez Licytanta ceny równej bądź wyższej od ceny minimalnej. Złożone w trakcie licytacji oferty niższe od ceny minimalnej nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku Transakcji.
3.5.
Proponowane przez Użytkowników ceny (za wyjątkiem Transakcji z opcją "cena minimalna"), jak i inne warunki Transakcji są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających ekupuj.co.uk.
3.6.
W Transakcjach specjalnych Sprzedający może ograniczyć dostęp do Transakcji poprzez dopuszczenie do uczestnictwa w niej wyłącznie zaproszonych przez niego Użytkowników. Do celów realizacji omawianej Transakcji, z uwagi na ich szczególny wydźwięk oraz doniosły cel, prawa i obowiązki Sprzedających lub Kupujących zawarte w opisach tych Transakcji, mogą być ukształtowane w sposób inny, niż w Regulaminie.
Artykuł 4. TOWARY ZAKAZANE
4.1.
Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na Transakcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
4.2.
Niezależnie od postanowień art. 4.1. zabronione jest wystawianie przedmiotów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
4.3.
Przedmioty, o których mowa w art. 4.1. i 4.2. nie mogą być oferowane wraz z Towarami jako bezpłatny dodatek (gratis).
4.4.
Wystawianie niektórych rodzajów Towarów wymaga spełnienia dodatkowych warunków, określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.Artykuł 5. ROZPOCZĘCIE TRANSAKCJI
5.1.
Aby wystawić Towar w Transakcji, Sprzedający powinien stworzyć jej opis. W tym celu Sprzedający powinien wypełnić dostępny na stosownej stronie ekupuj.co.uk formularz sprzedaży. Tworząc opis Transakcji, Sprzedający określa ogół warunków umowy zawartej pomiędzy użytkownikami.
5.2.
Po zatwierdzeniu przez Sprzedającego treści opisu Transakcji jest ona udostępniana w ekupuj.co.uk, chyba że Sprzedający wskaże inny termin w formularzu sprzedaży i z tą chwilą Sprzedający jest związany treścią opisu Transakcji.
5.3.
Poprzez wystawienie Towaru Sprzedający oświadcza, że obrót wystawionym Towarem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której została rozpoczęta Transakcja.
5.4.
Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Transakcji, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
5.5.
Transakcję należy umieścić w kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj Towaru.
5.6.
Informacje zawarte w opisie Transakcji mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotu danej Transakcji. Szczegółowe zasady dotyczące tworzenia opisu Transakcji, w tym tworzenia opisu Towaru, zamieszczania zdjęć oraz stosowania opcji dodatkowych, określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.
5.7.
Sprzedający jest związany treścią zawartą w opisie Transakcji, jednakże może dokonać zmian treści zawartej w opisie Transakcji do momentu złożenia pierwszej oferty w licytacji. W przypadku Transakcji z opcją Kup Teraz warunki zawarte w jej opisie nie mogą ulec zmianie w stosunku do Kupujących, którzy złożyli ofertę przed dokonaniem omawianej zmiany. Zakazane jest dokonywanie zmian w opisie Transakcji przez Sprzedającego, które stanowią zmianę właściwości Towaru.
5.8.
Sprzedający zobowiązany jest określić sposób zapłaty za Towar zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy Sprzedający wskazał sposób zapłaty przelewem na rachunek bankowy, zobowiązany jest udostępnić Kupującym realizację przelewu w ramach usługi PayPal, na zasadach określonych w Załączniku Nr 8 do Regulaminu
5.9.
Wystawiając Transakcję Sprzedający wyraża zgodę na jej publikację w celach promocyjnych w ekupuj.co.uk bądź innych serwisach internetowych prowadzonych przez partnerów Bartosz Zakrzewski.
 

Artykuł 6. PRZEBIEG TRANSAKCJI
6.1.
Użytkownik bierze udział w Transakcji poprzez złożenie oferty kupna w licytacji (Transakcje licytacyjne) lub poprzez wybór opcji Kup Teraz (Transakcje z opcją Kup Teraz). W celu dokonania każdej z powyższych czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie Transakcji, następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.
6.2.
Z chwilą złożenia oferty kupna w licytacji, Licytant wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego Koncie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
6.3.
Podczas trwania Transakcji Użytkownicy mogą za pośrednictwem ekupuj.co.uk zadawać Sprzedającemu pytania związane z jego ofertą na ekupuj.co.uk.
6.4.
Przystępując do Transakcji licytacyjnej jednoprzedmiotowej, Licytant określa cenę maksymalną, jaką jest gotowy zapłacić za wystawiony Towar. System automatycznie ustali jego ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić oferty pozostałych Licytantów o kwotę postąpienia. Następnie, w reakcji na każdą kolejną ofertę innego Licytanta, system automatycznie wygeneruje ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić ofertę tego Licytanta o kwotę postąpienia, nie przekraczając jednak ceny maksymalnej. Jeżeli powiększenie o kwotę postąpienia prowadziłoby do przekroczenia ceny maksymalnej – system wygeneruje jako ostatnią ofertę równą cenie maksymalnej. Wysokość kwoty postąpienia zależy każdorazowo od wysokości najwyższej oferowanej w danej chwili ceny. Jeżeli powiększenie o kwotę postąpienia prowadziłoby do przekroczenia ceny minimalnej określonej przez Sprzedającego – system wygeneruje jako ostatnią ofertę równą cenie minimalnej.
6.5.
W trakcie Transakcji licytacyjnych jednoprzedmiotowych Licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej, nie może jednak wskazać kwoty niższej niż najwyższa oferowana w tym momencie przez innego Licytanta.
6.6.
Zwycięzcą Transakcji licytacyjnej jednoprzedmiotowej jest Licytant, którego oferta obejmowała najwyższą cenę. Jeżeli kilku Licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – wygrywa Licytant, który pierwszy przystąpił do licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.
6.7.
W Transakcjach licytacyjnych wieloprzedmiotowych Licytant składa ofertę poprzez wskazanie ceny, którą jest gotów zapłacić za jedną sztukę Towaru i jednocześnie wskazanie, ile sztuk Towaru jest gotowy za taką cenę kupić. W trakcie licytacji może on przebijać oferty innych Licytantów poprzez składanie kolejnych ofert, w których Licytant ten:
a.
podaje wyższą cenę, pozostając przy ustalonej wcześniej liczbie sztuk Towaru albo
b.
podaje wyższą cenę i jednocześnie określa wyższą liczbę sztuk Towaru albo
c.
podaje wyższą cenę i jednocześnie określa niższą liczbę sztuk Towaru pod warunkiem, że iloczyn tak ustalonej ceny i liczby sztuk jest wyższy niż iloczyn ceny i liczby sztuk według poprzedniej oferty.
Od momentu, w którym złożone oferty obejmą łącznie wszystkie sztuki wystawionego Towaru, zarówno nowe oferty, jak i kolejne oferty dotychczasowych Licytantów muszą być wyższe o kwotę postąpienia.
6.8.
Wynik Transakcji licytacyjnej wieloprzedmiotowej ustalany jest dwuetapowo. W pierwszej kolejności ustala się listę kolejno wszystkich Licytantów, poczynając od oferującego najwyższą cenę. Jeżeli kilku Licytantów zaoferowało taką samą cenę – pierwszy na liście jest ten Licytant, który pierwszy przystąpił do licytacji. Następnie przydziela się pulę wystawionych sztuk Towaru kolejnym Licytantom, poczynając od pierwszego na liście. Zwycięzcami Transakcji licytacyjnej są ci Licytanci, którym przydzielone zostały Towary. Jeżeli ostatniemu zwycięzcy z listy, ze względu na wyczerpanie puli wystawionych Towarów, możliwe jest przydzielenie mniejszej liczby sztuk Towaru niż wskazana w jego ofercie, zwycięzca ten może zrezygnować z zakupu. Cena nabycia jednej sztuki Towaru jest taka sama dla wszystkich zwycięzców i jest równa cenie wskazanej w ofercie ostatniego zwycięzcy z listy. Jeżeli Transakcja została zakończona, a złożone oferty Licytantów nie wyczerpały liczby Towarów dostępnych w ramach Transakcji, wówczas wszyscy zwycięzcy nabywają Towar za kwotę równą cenie wywoławczej.
6.9.
Oferty złożone w licytacji są wiążące dla uczestników Transakcji (Sprzedającego i Licytantów) do momentu zakończenia Transakcji albo do odrzucenia ich przez Sprzedającego. Odrzucenie oferty może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem Transakcji:
a.
na prośbę Licytanta albo
b.
z powodu braku kontaktu z Licytantem (np. z powodu niepoprawnych danych) lub
c.
z powodu dużej liczby komentarzy negatywnych wystawionych Licytantowi lub
d.
z innych uzasadnionych przyczyn, dla których Licytant nie budzi zaufania Sprzedającego,
e.
w związku z zakończeniem Transakcji bez ustalania jej wyniku w trybie określonym w art. 6.12.
6.10.
Oferta złożona przez Licytanta, którego Konto zostanie zawieszone przed zamknięciem Transakcji nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wyniku Transakcji. Informacja o zawieszeniu Konta Licytanta jest uwidaczniana na stronie tej Transakcji.
6.11.
Zakończenie Transakcji następuje z upływem czasu, na który była przewidziana. Wcześniejsze zakończenie Transakcji następuje:
a.
w Transakcjach jednoprzedmiotowych z opcją Kup Teraz – po skorzystaniu przez Kupującego z tej opcji,
b.
w Transakcjach wieloprzedmiotowych wyłącznie z opcją Kup Teraz – po skorzystaniu przez Kupujących (Kupującego) z tej opcji, w wyniku czego sprzedane zostały wszystkie wystawione sztuki Towaru,
c.
z chwilą zakończenia Transakcji na podstawie decyzji Sprzedającego, o której mowa w art. 6.12.
d.
w Transakcjach wyłącznie z opcją Kup Teraz na podstawie decyzji ekupuj.co.uk w sytuacjach opisanych w art. 8.3.
6.12.
Sprzedający może w każdym czasie zamknąć Transakcję, wówczas zwycięzców Transakcji ustala się według stanu na chwilę jej zakończenia. Jeżeli w trakcie Transakcji nastąpiła kradzież lub zniszczenie Towaru, Sprzedający w drodze wyjątku może zakończyć Transakcję bez ustalania jej wyniku (tj. nie ustala się zwycięzcy Transakcji), uprzednio odrzucając wszystkie złożone przez Licytantów oferty.
6.13.
Do ceny ustalonej zgodnie z niniejszym artykułem Sprzedający może doliczyć jedynie koszty przesyłki bądź transportu Towaru w rzeczywistej wielkości. Poza powyższymi Sprzedający nie może doliczać jakichkolwiek innych kwot podwyższających cenę należną od Kupującego.
6.14.
Tryb postępowania w przypadku planowanych przerw technicznych oraz awarii technicznych, w szczególności ich wpływ na toczące się Transakcje, określa Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 

Artykuł 7. ZAWARCIE UMOWY
7.1.
Jeżeli w chwili zakończenia Transakcji licytacyjnej ustalony jest, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie, zwycięzca (lub zwycięzcy – gdy Transakcja jest wieloprzedmiotowa), następuje przybicie poprzez umieszczenie w odpowiednich zakładkach na Kontach Sprzedającego i Kupującego informacji o zakończeniu uzupełnionej o wskazanie zwycięzcy (chwila przybicia). Zakończenie Transakcji ani przybicie nie następują, gdy powyższe informacje wygenerowane zostaną w trakcie lub wskutek awarii lub błędu technicznego. Potwierdzenia o zakończeniu Transakcji wysyłane drogą e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) mają charakter wyłącznie informacyjny.
7.2.
Z wyjątkiem przypadków opisanych w art. 7.3. zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a zwycięzcą licytacji następuje z chwilą przybicia, natomiast umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, korzystającym z opcji Kup Teraz, następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z tej opcji, o czym Sprzedający jest automatycznie powiadamiany. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa.
7.3.
Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno Kupujący, jak i Sprzedający, po przybiciu albo po potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz, może dochodzić zawarcia tej umowy.
7.4.
Niezwłocznie po przybiciu albo po potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz, Kupujący i Sprzedający otrzymują informacje przekazane ekupuj.co.uk przez kontrahenta, a obejmujące następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.
7.5.
Opcjonalnie Sprzedający w ramach informacji, o której mowa w art. 7.4 mogą zamieścić dodatkowe treści będące Wiadomością dla Kupującego. Wiadomość dla Kupującego nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu, w szczególności niedozwolone jest:
a.
zamieszczanie adresów stron WWW, za pomocą których dokonywana jest sprzedaż, za wyjątkiem adresów WWW stron przypisanych do serwisów internetowych wchodzących w skład Bartosz Zakrzewski,
b.
zachęcanie do zapoznania się z asortymentem oferowanym poza ekupuj.co.uk,
c.
zamieszczanie treści sprzecznych z opisem Transakcji
d.
zamieszczanie treści o charakterze reklamowym bądź ogłoszeniowym, w szczególności zachęcających do dokonywania zakupów poza ekupuj.co.uk.
Bartosz Zakrzewski może usunąć Wiadomość dla Kupującego, jeżeli jej treść narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa lub negatywnie wpływa na dobre imię ekupuj.co.uk bądź innego Użytkownika.
7.6.
Sprzedający i Kupujący powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od przybicia albo potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz.
7.7.
Sprzedający w ramach Kont Firma zobowiązują się przestrzegać praw konsumenta, w szczególności dotyczących możliwości zwrotu Towaru oraz reklamacji związanych z niezgodnością Towaru z umową. Ponadto Sprzedający nie mogą wyłączyć ani ograniczyć praw do rękojmi przysługujących Kupującym, nawet w przypadku, gdy sprzedaż nie ma charakteru sprzedaży konsumenckiej. Rękojmia nie rozciąga się na wady Towaru, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w opisie Transakcji.
7.8
Serwis Ekupuj udostępnia dane teleadresowe każdej ze stron na potrzeby ułatwienia kontaktu oraz umożliwienia identyfikacji kontrahenta w przypadku kwestii sportych. Warunkiem użytkowania serwisu Ekupuj jest wyrażenie zgody na udostępnianie swoich danych. Dane użytkowników są bezpiecznie przechowywane a udostępnianie ich następuje tylko po dokonaniu transakcji i tylko stronom zainteresowanym.
 

Artykuł 8. ROLA EKUPUJ.CO.UK
8.1.
Bartosz Zakrzewski nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach ekupuj.co.uk, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Bartosz Zakrzewski w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Transakcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. Bartosz Zakrzewski nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy.
8.2.
Bartosz Zakrzewski nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach Transakcji, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii Towaru bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości Towaru albo usunięcia Transakcji, o czym informuje Sprzedającego oraz Licytantów.
8.3.
Bartosz Zakrzewski może usunąć Transakcję lub zakończyć przed czasem Transakcję wyłącznie z opcją Kup Teraz w przypadku, gdy czynności związane z Transakcją naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię ekupuj.co.uk. Wskutek usunięcia Transakcji informacje dotyczące tej Transakcji (w szczególności treść zawarta na stronie Transakcji) przestają być dostępne w ekupuj.co.uk, dalsze czynności w ramach tej Transakcji są niemożliwe, a wszelkie dotychczasowe czynności Licytantów nie wywołują skutku. Jeżeli w trakcie Transakcji wieloprzedmiotowej wyłącznie z opcją Kup Teraz część sztuk wystawionego Towaru została sprzedana przed usunięciem Transakcji, od momentu usunięcia Transakcji nie jest możliwe wystawienie do niej komentarza lub odpowiedzi na komentarz. Usunięte Transakcje nie mogą zostać przywrócone.
Wskutek zakończenia Transakcji przed czasem oferty złożone do czasu zakończenia Transakcji zachowują ważność a wystawianie komentarzy do Transakcji jest możliwe.
8.4.
W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię ekupuj.co.uk, gdy użytkownik reklamuje bez zgody Bartosz Zakrzewski swoją firmę lub jej działalność w serwisie ekupuj.co.uk, w inny sposób szkodzi ekupuj.co.uk bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność użytkownika w ramach ekupuj.co.uk wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w art. 2.2. lub 2.3., Bartosz Zakrzewski może:
a.
zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika;
b.
ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach ekupuj.co.uk.
c.
uzależnić korzystanie z ekupuj.co.uk od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności
innymi dowodami.
Niezależnie od zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Bartosz Zakrzewski.
8.5.
W przypadku zawieszenia Konta Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Bartosz Zakrzewski i sfinalizować zawarte przed zawieszeniem Konta umowy, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Bartosz Zakrzewski w ramach ekupuj.co.uk. Wraz z zawieszeniem Konta wszystkie Transakcje, w których Użytkownik wystawił Towary, zostają usunięte. Wynik Transakcji, w których Użytkownik uczestniczył w chwili zawieszenia Konta jako Licytant, ustala się zgodnie z art. 6.10.
8.6.
Użytkownik, w przypadku gdy konto, z którego korzystał jest zawieszone, nie może w tym czasie korzystać z funkcji konta takich jak : sprzedawanie produktów z innego Konta bez uprzedniej zgody Bartosz Zakrzewski.
Artykuł 9. PROWIZJE
Bartosz Zakrzewski w ramach ekupuj.co.uk nie popiera żadnych prowizji.
 

Artykuł 10. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
10.1.
Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach ekupuj.co.uk powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
10.2.
Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o zawartych w ramach ekupuj.co.uk umowach.
10.3.
Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu ekupuj.co.uk stanowią przedmiot praw wyłącznych Bartosz Zakrzewski lub Użytkowników Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
10.4.
Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu ekupuj.co.uk materiałów wymaga każdorazowo zgody Bartosz Zakrzewski i nie może naruszać postanowień regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Bartosz Zakrzewski oraz Użytkowników Serwisu. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie ekupuj.co.uk w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu ekupuj.co.uk, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.Artykuł 11. SYSTEM KOMENTARZY
11.1.
W ramach ekupuj.co.uk Użytkownikom udostępniony jest system komentarzy zarówno w formie opisowej jak i graficznej (tj.graficzna ocena sprzedaży), który służy do wymiany subiektywnych opinii o przebiegu Transakcji i realizacji umowy. Jeżeli Transakcja zakończyła się przybiciem albo miało miejsce skorzystanie z opcji Kup Teraz, Kupujący może jednokrotnie wystawić komentarz Sprzedającemu, a Sprzedający –Kupującemu, z zastrzeżeniem art. 8.3. zd. 3 oraz art. 11.4. zd. 2. Użytkownik, który otrzymał komentarz może go jednokrotnie uzupełnić o swoją odpowiedź (nie dotyczy to komentarzy w formie graficznej oceny sprzedaży).
11.2.
Treści komentarzy i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających ekupuj.co.uk. Unieważnione komentarze, o których mowa w art. 11.7., widoczne są jako przekreślone.
11.3.
Komentarz zawsze przyporządkowany jest do danego Konta i zarazem konkretnej Transakcji oraz wynikającej z niej umowy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie komentarze i odpowiedzi.
11.4.
Komentarz w formie opisowej może być pozytywny, negatywny albo neutralny. Komentarz w formie graficznej pozwala ocenić Kupującemu w skali od 1 do 5 prawidłowość realizacji umowy przez Sprzedającego pod względem następujących parametrów: zgodność Towaru z opisem, kontakt ze Sprzedającym, czas realizacji zamówienia, koszt wysyłki.
11.5.
Komentarze i odpowiedzi do nich powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:
a.
wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
b.
danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail; za wyjątkiem loginów Kupującego oraz Sprzedającego biorących udział w danej Transakcji,
c.
adresów stron internetowych,
d.
treści o charakterze reklamowym.
11.6.
Bartosz Zakrzewski nie ingeruje w treści komentarzy i w przypadku komentarzy w formie opisowej odpowiedzi do nich, Bartosz Zakrzewski usuwa albo edytuje komentarz lub odpowiedź, jeżeli taki nakaz wynika z orzeczenia sądu. Bartosz Zakrzewski może, według własnej decyzji, zablokować możliwość wystawienia, usunąć albo edytować komentarz lub odpowiedź w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy:
a.
komentarz lub odpowiedź naruszają zasady określone w art. 11.5.,
b.
komentarz został omyłkowo wystawiony niewłaściwemu Użytkownikowi lub do niewłaściwej Transakcji, jeśli jego treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,
c.
treść komentarza jednoznacznie wskazuje na pomyłkę co do typu komentarza (pozytywny, negatywny, neutralny),
d.
komentarz został wystawiony przez Użytkownika, który uczestniczył w Transakcji wyłącznie w celu wystawienia komentarza,
e.
treść komentarza zawiera znaki, które powodują, że lista komentarzy staje się nieczytelna.
11.7.
Wystawione komentarze wraz z ewentualnymi odpowiedziami zostaną unieważnione za zgodą obu Użytkowników uczestniczących w komentowanej Transakcji (w tym zawartej w jej skutek umowy), wyrażoną przy użyciu udostępnionych w tym celu na stosownej stronie ekupuj.co.uk formularzy. Komentarze zostaną unieważnione jeżeli:
a.
wniosek o unieważnienie zostanie złożony przez jednego z Użytkowników przy zachowaniu co najmniej jednego z poniższych terminów, tj.:
120 dni od zakończenia Transakcji lub
30 dni od wystawienia komentarza,
b.
drugi Użytkownik odpowie pozytywnie na wniosek nie później niż w terminie 45 dni od jego otrzymania.
Po unieważnieniu komentarza nie jest możliwe ponowne skomentowanie tej samej Transakcji. Powyższa procedura unieważniania komentarzy może być wszczęta w stosunku do komentarzy wystawionych do danej Transakcji tylko raz.
11.8.
Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie lub zaniżanie wiarygodności poprzez podwyższanie lub zaniżanie liczby punktów za pozytywne komentarze.
 

Artykuł 12. SERWISY ZAGRANICZNE
12.1.
Na zasadach opisanych w niniejszym artykule Użytkownicy mogą za pośrednictwem ekupuj.co.uk korzystać z usług świadczonych poza terytorium Wielkiej Brytanii, w ramach innych platform handlowych on-line (serwisy zagraniczne) prowadzonych przez Bartosz Zakrzewski bądź podmioty należące do Bartosz Zakrzewski.
12.2.
Użytkownicy, podając swoją nazwę (login)/adres e-mail i hasło, o których mowa w art. 2.7., mogą logować się w serwisie zagranicznym, wystawiać Towary (rozpoczynać Transakcje) oraz brać udział w Transakcjach prowadzonych w tym serwisie.
12.3.
Wszelkie czynności związane z Transakcjami prowadzonymi w serwisie zagranicznym powinny być zgodne z regulaminem tego serwisu, z zastrzeżeniem art. 12.4., oraz prawem, któremu podlega działalność tego serwisu.
12.4.
Wszelkie opłaty i prowizje przewidziane w regulaminie serwisu zagranicznego Użytkownik uiszcza na rzecz Bartosz Zakrzewski, przy czym należne kwoty przeliczane są na funty brytyjskie według dziennego kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez system PayPal obowiązującego w chwili naliczenia danej opłaty lub prowizji.
12.5.
Jeżeli Użytkownik, wystawiając Towar w Transakcji w ekupuj.co.uk, gwarantuje możliwość wysłania Towaru za granicę, wówczas strona tej Transakcji jest widoczna dla Użytkowników serwisów zagranicznych korzystających z wyszukiwarek tych serwisów.
12.6.
Na zasadach analogicznych do opisanych w niniejszym artykule Użytkownicy serwisów zagranicznych mogą, za pośrednictwem tych serwisów, korzystać z usług świadczonych w ramach ekupuj.co.uk.
 

III. USŁUGI ZWIĄZANE Z TRANSAKCJAMI
 

Artykuł 13. STRONA "O MNIE"
13.1.
Użytkownik, korzystając z opcji strona "O mnie", może zamieścić w ekupuj.co.uk informacje o sobie (dane kontaktowe) oraz swojej działalności (w tym w postaci linka/odnośnika do swojej strony WWW, pod warunkiem, że za jej pośrednictwem nie jest prowadzona sprzedaż). Strona "O mnie" jest przyporządkowana do danego Konta. Treść strony "O mnie" jest jawna i widoczna dla wszystkich odwiedzających ekupuj.co.uk i nie może zachęcać do dokonywania zakupów poza ekupuj.co.uk. Szczegółowe zasady dotyczące tworzenia strony "O mnie" określa Załącznik nr 5 do Regulaminu.
13.2.
Bartosz Zakrzewski może usunąć stronę "O mnie", jeżeli jej treść narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, negatywnie wpływa na dobre imię ekupuj.co.uk bądź innego Użytkownika lub w inny sposób szkodzi ekupuj.co.uk.
Artykuł 14. INNE USŁUGI
Dla Użytkowników mogą być przewidziane inne usługi związane z Transakcjami i ekupuj.co.uk. Rodzaje i zakres takich usług określany jest w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Użytkowników mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż określone w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Użytkowników jest zaakceptowanie przez Użytkownika właściwego regulaminu.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

Artykuł 15. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ
15.1.
Podane przez Użytkowników dane osobowe Bartosz Zakrzewski zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w Załączniku nr 6 do Regulaminu.
15.2.
Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.
15.3.
Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Bartosz Zakrzewski w związku z korzystaniem z ekupuj.co.uk, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od Bartosz Zakrzewski informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Transakcji i z realizacją umów zawartych w wyniku Transakcji.
Artykuł 16. ZMIANY REGULAMINU
16.1.
Bartosz Zakrzewski może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach ekupuj.co.uk. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Bartosz Zakrzewski, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w ekupuj.co.uk zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
16.2.
Użytkownik przy pierwszym logowaniu w ekupuj.co.uk licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne odnowienie Transakcji zlecone przez Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania w ekupuj.co.uk. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Bartosz Zakrzewski ze skutkiem określonym w art. 17.1.
16.3.
Każdy użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji oraz ofert z serwisu ekupuj.co.uk oraz firm z nim powiązanych, zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym komunikacji drogą elektroniczną oraz telefoniczną w momencie założenia konta. 


Artykuł 17. ROZWIĄZANIE UMOWY
17.1.
Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z Bartosz Zakrzewski (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. Z uwzględnieniem warunku określonego w art. 17.4., umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych z zastrzeżeniem, że:
a.
Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy Transakcjach na zasadach obowiązujących w momencie ich rozpoczęcia,
b.
Użytkownik posiada wgląd do Konta oraz dostęp wyłącznie do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Bartosz Zakrzewski i sfinalizować umowy zawarte w wyniku Transakcji.
17.2.
Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Bartosz Zakrzewski za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniami wymienionymi w art. 17.1.
17.3.
Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Bartosz Zakrzewski, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w ekupuj.co.uk bez uprzedniej zgody Bartosz Zakrzewski.
17.4.
Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Bartosz Zakrzewski (dotyczącej określonego Konta) możliwe jest najwcześniej po upływie 30 dni od zakończenia ostatniej Transakcji, w której Użytkownik uczestniczył korzystając z danego Konta.
 

Artykuł 18. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
18.1.
Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez sprzedającego lub/i kupującego lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
18.2.
Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub poprzez otwarcie sporu na serwisie EKUPUJ.CO.UK lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w ekupuj.co.uk (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
18.3.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Bartosz Zakrzewski zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
18.4.
Bartosz Zakrzewski rozpoznaje reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Bartosz Zakrzewski może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
18.5.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Bartosz Zakrzewski może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.
18.6.
Wszystkie płatności między stronami dokonywane przez system płatności PayPal są zabezpieczane i nadzorowane z gwarancją zwrotu pieniędzy w momencie rozwiązania sporu na korzyść kupującego. Jeżeli transakcja została dokonana poprzez inny środek płatniczy (przelew bankowy lub płatność przy odbiorze) serwis PayPal oraz serwis EKUPUJ.CO.UK traktuje produkt jako zgodny z opisem i taki spór nie będzie możliwy do roztrzygnięcia.
 

Artykuł 19. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY
Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Bartosz Zakrzewski, której przedmiotem są usługi świadczone przez Bartosz Zakrzewski w ramach ekupuj.co.uk na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo brytyjskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Bartosz Zakrzewski w ramach ekupuj.co.uk będą rozstrzygane przez właściwe brytyjskie sądy powszechne.
Artykuł 20. ZAŁĄCZNIKI
20.1.
Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
Załącznik nr 1: Towary zakazane;
Załącznik nr 2: Zasady tworzenia opisu Transakcji;
Załącznik nr 3: Polityka przerw technicznych oraz rekompensat za awarie techniczne;
Załącznik nr 4: Zasady tworzenia strony "O mnie";
Załącznik nr 5: Polityka ochrony prywatności;
Załącznik nr 6: Regulamin usługi PayPal.
20.2.
Linki umieszczone w wersji elektronicznej Regulaminu, w tym załączników, jedynie ułatwiają poruszanie się po stronach ekupuj.co.uk. Dokumenty inne, niż wymienione powyżej załączniki, nie stanowią części Regulaminu.
 

Artykuł 21. WAŻNOŚĆ
Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Załącznik nr 1. Towary zakazane
Zabronione jest wystawianie w ramach Transakcji następujących przedmiotów (przedmioty zakazane):
1. Przedmioty zawierające rażące treści pornograficzne;
2. Przedmioty zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i światopoglądowych;
3. Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;
4. Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną;
5. Niebezpieczne substancje chemiczne oraz materiały wybuchowe i pirotechniczne;
6. Narkotyki, substancje psychotropowe, środki odurzające;
7. Napoje alkoholowe
8. Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
9. Organy ludzkie lub zwierzęce;
10. Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A
11. Produkty podrobione (tzw. podróbki);
12. Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
13. Oprogramowanie naruszające licencję producenta, w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;
14. Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;
15. Adresy stron internetowych, informacje i porady, które nie mają charakteru usługowego.
16. Dostęp do stron torrentowych, erotycznych/pornograficznych oraz konta w bezpłatnych serwisach internetowych.
17. Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;
18. Motoryzacyjne programy serwisowe;
19. Bazy danych (w tym dane osobowe lub listy adresów e-mail);
20. Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
21. Karty płatnych telewizji cyfrowych;
22. Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;
23. Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych;
24. Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;
25. Broni oraz amunicji
26. Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano oraz pojazdy bez dokumentów;
27. Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup Towarów poza serwisem ekupuj.co.cu;
28. Psy i koty, wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz zwierzęta nieposiadające rodowodu lub metryki;
29. Publikacje w formie elektronicznej (np. książki, wiersze, poradniki, tzw. e-booki);
30. Wszelkich płynów, które zawierają alkohol objętych obowiązkem posiadania licencji lub pozwoleń;
31. Wszelkich substancji. które zawierają nikotynę objętych obowiązkem posiadania licencji lub pozwoleń;Załącznik nr 2. Zasady tworzenia opisu Transakcji

1. W celu stworzenia opisu Transakcji Sprzedający wypełnia dostępny na stosownej stronie ekupuj.co.uk formularz sprzedaży, w którym należy w szczególności zamieścić tytuł Transakcji, opis Towaru, określić jego kategorię oraz rodzaj i sposób przeprowadzenia Transakcji (w tym określić czas trwania Transakcji oraz zgodnie z wyborem: określić cenę wywoławczą, opcjonalnie cenę minimalną i zaznaczyć, czy ma zostać wprowadzona opcja Kup Teraz) oraz warunki dotyczące płatności. Opis Transakcji można uzupełnić o zdjęcia.
W formularzu sprzedaży Sprzedający może również, wybierając opcje dodatkowe, ustalić szczególny sposób prezentacji
i promocji Transakcji w ekupuj.co.uk.
2. Zabronione jest umieszczanie w opisie Transakcji treści naruszających przepisy prawa, Regulaminu ekupuj.co.uk, a także słów, wyrażeń bądź zwrotów, które zostały użyte niezgodnie z normami obyczajowymi (przy zastrzeżeniu charakteru kategorii Erotyka) oraz treści drastycznych.
3. Istotne treści zamieszczone w opisie Transakcji powinny być prezentowane w języku polskim. Powinny one być wprowadzone w formie tekstowej. Dopuszczalne jest prezentowanie w opisie Transakcji przez Użytkownika treści, które zapisane są na serwerach zewnętrznych (nie należących do Bartosz Zakrzewski), jednakże nie mogą to być treści istotne.
4. Opis Transakcji nie może zachęcać do zakupu wystawianego Towaru poza ekupuj.co.uk. Ponadto nie może zawierać reklam, treści ogłoszeniowych (np. propozycji kupna lub zamiany Towarów) oraz każdej innej formy promocji towarów i usług nieoferowanych w ekupuj.co.uk Opis Towaru musi zawierać wszystkie jego istotne cechy. Niedopuszczalne jest pozostawianie Kupującemu wyboru co do jednej bądź kilku istotnych cech Towaru, takich jak np. rozmiar, model itp. W Transakcjach wieloprzedmiotowych Sprzedający może umożliwić Kupującemu np. wybór koloru bądź wzoru graficznego Towaru pod warunkiem, że Sprzedający prezentuje Kupującym w opisie Transakcji aktualną informację o ilości dostępnych kolorów lub wzorów graficznych.
5. Zabronione jest umieszczanie w opisie Transakcji, w tym w tytule Transakcji, słów kluczowych w celu manipulowania wynikami funkcjonującej w ekupuj.co.uk wyszukiwarki Transakcji i Towarów.
6. Elementy HTML, JavaScript, Java lub innych języków programowania bądź jakiekolwiek inne technologie nie mogą być stosowane do jakichkolwiek działań negatywnie wpływających na funkcjonowanie ekupuj.co.uk lub wprowadzających innych Użytkowników w błąd.
7. Dopuszczalne jest umieszczanie w opisie Transakcji adresów stron internetowych w sytuacji, w której ze względu na specyfikę oferowanego towaru lub usługi umieszczenie adresu strony internetowej jest konieczne (np. sprzedaż domen, serwisów internetowych, usług hostingowych). Poza tym dopuszczalne jest umieszczanie w opisie Transakcji adresów stron internetowych (także odsyłaczy/linków), pod warunkiem jednak, że za pośrednictwem tych stron nie jest prowadzona działalność handlowa, a treść na nich prezentowana służy wyłącznie do poszerzenia informacji o wystawionym Towarze. Ponadto dozwolone jest
umieszczanie w opisie Transakcji adresów stron przypisanych do serwisów internetowych wchodzących w skład Bartosz Zakrzewski (Serwisy Bartosz Zakrzewski).
8. Dopuszczalne jest udzielanie rabatu lub oferowanie wraz z Towarem bezpłatnego dodatku (gratisu), pod warunkiem, że osoba otrzymująca rabat lub bezpłatny dodatek nie jest wyłaniana w drodze losowania.
9. Elementy opisu Transakcji nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Wykorzystywanie zdjęć i tekstów należących do innych osób wymaga uzyskania ich zgody. W opisie Transakcji zabronione jest stosowanie znaków graficznych lub innych, do których używania Użytkownik nie jest uprawniony.
10. W przypadku wystawienia na Transakcji Towaru w przedsprzedaży, w opisie Transakcji należy zamieścić informację o terminie realizacji zamówienia.
11. Zabronione jest umieszczanie przez Sprzedającego w opisie Transakcji informacji, że cena Towaru jest ceną netto. Ceny Towarów oferowanych w serwisie ekupuj.co.uk muszą być cenami podanymi w GB w wysokości.
12. Zabronione jest umieszczanie przez Sprzedającego w opisie Transakcji informacji, które w jakikolwiek sposób różnicują sytuację Kupujących w zakresie korzystania z
usługi Paypal. Sprzedającemu udostępnione są następujące opcje dodatkowe pozwalające ustalić szczególny sposób prezentacji Transakcji i promocji Transakcji w ekupuj.co.uk:
b. Pogrubienie – tytuł Transakcji prezentowany na liście Transakcji danej kategorii oraz na liście Transakcji będącej wynikiem wyszukiwania jest wyróżniony pogrubioną czcionką;
c. Podświetlenie – tytuł Transakcji prezentowany na liście Transakcji danej kategorii oraz na liście Transakcji będącej wynikiem wyszukiwania jest wyróżniony żółtym tłem;
d. Wyróżnienie – tytuł Transakcji, w ramach prezentacji na liście Transakcji danej kategorii oraz na liście Transakcji będącej wynikiem wyszukiwania, umieszczany jest na tzw. liście promowanych przedmiotów, która prezentowana jest zawsze na początku listy Transakcji.Załącznik nr 3. Polityka przerw technicznych oraz rekompensat za awarie techniczne

1. Bartosz Zakrzewski dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe
i nieprzerwane funkcjonowanie ekupuj.co.uk. Przy tak złożonym systemie informatycznym jak ekupuj.co.uk mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Bartosz Zakrzewski stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
2. Dokładne informacje o wszystkich przerwach technicznych, awariach i błędach oraz związanych z nimi rekompensatach są umieszczane w sekcji "Pomoc (informacje)" do której dostęp możliwy jest z poziomu strony głównej ekupuj.co.uk.
3. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Bartosz Zakrzewski dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne, a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy informuje Użytkowników z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem. Wpływ przerw technicznych na przebieg Transakcji jest następujący:
a. jeżeli przerwa techniczna trwa 12 godzin albo krócej, Transakcje, których termin zakończenia przypada na okres przerwy, są przedłużane o 24 godziny (tj. termin ich zamknięcia przypada o 24 godziny później, niż to było pierwotnie ustalone);
b. jeżeli przerwa techniczna trwa dłużej niż 12 godzin, wszystkie Transakcje, które trwały w momencie rozpoczęcia przerwy, są przedłużane o 24 godziny.
4. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość lub wszyscy Użytkownicy utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji ekupuj.co.uk związanych z organizowaniem Transakcji, w szczególności nie mogli się zalogować, wystawić Towaru, złożyć oferty lub wyszukiwać Transakcji przy pomocy kluczowych metod dostępnych w ekupuj.co.uk. W przypadku wystąpienia awarii technicznej:
a. jeżeli awaria techniczna trwa 6 godzin albo krócej, Transakcje, których termin zakończenia przypada na czas trwania awarii oraz w okresie 15 minut po jej usunięciu, są przedłużane o 24 godziny;
b. jeżeli awaria techniczna trwa dłużej niż 6 godzin, wszystkie Transakcje, które trwały w momencie wystąpienia awarii, są przedłużane o 24 godziny albo odpowiednio o wielokrotność tego okresu w przypadku awarii trwającej dłużej niż 24 godziny;
a niezależnie od długości awarii technicznej, jeżeli którejkolwiek z Transakcji,
z przyczyn technicznych, nie udało się przedłużyć i zakończyła się w czasie awarii, wówczas prowizje dotyczące tej Transakcji nie są naliczane, a już pobrane są zwracane w terminie nie dłuższym niż 21 dni.
5. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany
z funkcjonowaniem ekupuj.co.uk inny niż wskazany w powyższym pkt. 4 awaria. Decyzję o ewentualnych rekompensatach i zwrotach Ekupuj LTD podejmuje każdorazowo po usunięciu błędu technicznego, uwzględniając jego rodzaj, długość trwania i skalę negatywnych skutków.
Załącznik nr 4. Zasady tworzenia strony "O mnie"

1. Informacje zawarte na stronie "O mnie" nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.
2. Niedozwolone jest zamieszczanie na stronie "O mnie" adresów stron sklepów internetowych i innych stron serwisów konkurencyjnych wobec ekupuj.co.uk, za pośrednictwem których prowadzona jest sprzedaż oraz odsyłaczy (linków) do takich stron. Zakaz, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy nie dotyczy adresów WWW stron przypisanych do serwisów internetowych wchodzących w skład Bartosz Zakrzewski.
3. Treść strony "O mnie" nie może zachęcać do zakupów poza ekupuj.co.uk. Ponadto nie może zawierać reklam, treści ogłoszeniowych (np. propozycji kupna lub zamiany przedmiotu) oraz każdej innej formy promocji towarów i usług nie oferowanych w ekupuj.co.uk.
4. Niezależnie od powyższego na stronie "O mnie" nie wolno zamieszczać informacji dotyczących przebiegu dotychczasowych transakcji z innymi Użytkownikami.
5. Dopuszczalne jest prezentowanie przez Użytkownika na stronie "O mnie" treści, które zapisane są na serwerach zewnętrznych (nienależących do Bartosz Zakrzewski), jednakże nie mogą to być treści istotne.

Załącznik nr 5. Polityka ochrony prywatności

1. Bartosz Zakrzewski przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Bartosz Zakrzewski z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Bartosz Zakrzewski zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Bartosz Zakrzewski sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Bartosz Zakrzewski w ramach ekupuj.co.uk.
3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 2.2. i 2.3. Regulaminu jest konieczne do zawarcia z Bartosz Zakrzewski umowy o świadczenie usług w ramach ekupuj.co.uk. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi ekupuj.co.uk oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach ekupuj.co.uk. Aktualne dane Użytkownika, o których mowa w zdaniu poprzednim będą udostępniane innym Użytkownikom, o ile będzie to konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej w wyniku Transakcji. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez Bartosz Zakrzewski informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
5. Dodatkowo, okazjonalnie, w drodze ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w serwisie ekupuj.co.uk, Bartosz Zakrzewski zbiera od Użytkowników dane demograficzne i profilowe (takie jak wykształcenie, wiek, zarobki). Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Bartosz Zakrzewski do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników przekazywanego partnerom marketingowym Bartosz Zakrzewski. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
6. Okazjonalnie w serwisie ekupuj.co.uk organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkownika używane są do promowania kolejnych produktów. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach.
7. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Bartosz Zakrzewski i za zgodą Użytkownika.
8. Bartosz Zakrzewski zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych na zasadach określonych w pkt. 2.8. Regulaminu. Bartosz Zakrzewski zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa pkt. 2.5. Regulaminu a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Bartosz Zakrzewski może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec Bartosz Zakrzewski lub też swoim dotychczasowym zachowaniem na ekupuj.co.uk naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
9. Bartosz Zakrzewski wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
10. Bartosz Zakrzewski stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z ekupuj.co.uk. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z ekupuj.co.uk, może jednak spowodować pewne utrudnienia.Załącznik nr 6. Regulamin PayPal


Do prowadzenia konta z możliwością sprzedaży produktów można posiadać konto w serwisie Paypal.

ZASADY ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ PAYPAL
szczegółowe informację dotyczące opłat i prowadzenia konta paypal oraz odzyskiwania pieniedzy po przez resolution centre. można znaleść na stronie www.paypal.co.uk lub www.paypal.pl


 

 

Używanie serwisu oznacza akceptację regulaminu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www | Dead Pixel Design

Copyright 2013 - 2017 Ekupuj.co.uk | Registered in England